Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Vitmanov – Na Novém Vdovci

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 638
Výška: 20

Za Vitmanovskou baštou, na vnější straně hráze Nového Vdovce, roste ještě jeden velký dub. Je sice menší než známější tři duby u silnice, ale i on je mohutný. Strom je suchý, má přímý dutý kmen s boulemi. Kmene má obvod 638 cm. Stáří stromu je odhadováno na 350 let. Po větvích jsou na kmeni už jen zbytky. Ve stromě jsou výletové otvory tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo). Dutina ve stromě je vyplněna cementem a cihlami. Tento dříve užívaný způsob konzervace stromů není příliš vhodný a v současné době se již nepoužívá. Vede k tomu, že se mezi výplní a dřevem drží v dutině vlhkost. Tím je urychleno postupné hnití a urychlen zánik stromu. Mnohem lepší je nechat strom otevřený, aby mohl lépe vysychat a omezilo se šíření dřevokazných hub. Proto byla výplň z tohoto stromu v roce 2006 odstraněna.

O oblasti
Rybník Vdovec byl prvním rybníkem, který postavil Mikuláš Ruthard z Malešova za své desetileté služby pro Viléma z Rožmberka. Jeho výstavbou byly na místě zvaném Modříč zatopeny původně zde ležící rybníky města Třeboně, za což byly městu Vilémem z Rožmberka poskytnuta v roce 1561 náhrada. Roku 1564 byl rybník již napuštěný. Po zvýšení hráze Jakubem Krčínem v roce 1578 se plocha původního rybníka rozšířila, takže sahal od samoty Dušák až ke kraji Staré Hlíny, tedy ještě za dnešní silnici mezi Vitmanovem a Stříbřeckým mostem. Když byla dostavěna Nová řeka, která sama vyhlížela v tomto svém úseku spíše jako rybník, pod její hrází se rozkládal ohromný Vdovec, pokrývající celou dnešní plochu rybníků Vitmanovské soustavy. Na Vdovec navazovala výtopa tehdejšího tisíci hektarového Rožmberka. Přes tuto vodnatou oblast vedl směrem na Jindřichův Hradec jediný most a to u Hlíny, přes nejužší místo tzv. chobotu Rožmberka.

Teprve ve 2. polovině 18. století byla hladina Vdovce snížena a rybník rozdělen. Menší rybník začal být označován jako Starý/Malý Vdovec a rozlohou většímu rybníku se začalo říkat Nový/Velký Vdovec. Zatímco Starý Vdovec zůstal rybníkem, rybník Nový Vdovec byl zrušen v r. 1827 v souvislosti s hospodářským záměrem dvorního rady Antona Wittmanna na zřízení rozsáhlého lučního komplexu pro rozšíření chovu dobytka na třeboňském panství. V prostoru Nového Vdovce vznikl stejnojmenný dvůr, přejmenovaný v r. 1842 podle Antona Wittmanna na Vitmanov. Poněvadž dvůr neposkytoval předpokládané výnosy, rozhodl v r. 1865 kníže Schwarzenberg o obnovení obou rybníků, při čemž byly bez větších úprav použity původní hráze.