Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Dub u Zájezku

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 573

O oblasti
Rybník Zájezek na Koštěnickém potoce pod rybníkem Hejtmanem vznikl jako vodní rezervoár pro pohon dvou hamrů na cejnové železo. Hamr dal také jméno sousední obci. Na celkem šesti hamrech se na Koštěnickém potoce zkujňovalo železo pro chlumeckou železárnu. Vysokou pec spolu se slévárnou, drátovnou a hřebíkárnou nechal pod zámeckým areálem u Zájezku zřídit majitel panství Chlum Jan Leopold z Fünfkirchenu koncem 18. století. O sto let později už provoz v Chlumu nebyl schopen konkurovat pro vysoké náklady na dovoz jak kvalitní suroviny tak také paliva. V roce 1891 si bývalou válcovnu od Velkostatku Chlum pronajala suchdolská firma Stölzle a synové a přestavěla ji na sklárnu. Jenže roku 1909 musela skončit, protože průmyslový provoz u letního sídla se nelíbil následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi d’Este. V roce 1918 výrobu obnovil severočeský skklář Václav Hrdina a sklárny (po roce 1945 pod národním podnikem Sklárny Český Křišťál) fungovaly až do roku 2004.

Z historie
1. 12. 1937 – Ředitel st. lesů a statků v Třeboni, přednosta st. památkového úřadu se ptá: „Jan Kos, rolník v Hamru u Chlumu, žádá o povolení k vykácení 8 topolů, stojících u koštěnického potoka v obci Hamr u Chlumu na parcele číslo 433/2. Tato parcela náleží do správy tamního ředitelství. Jako důvod uvádí, že topoly poškozují svými kořeny jeho pozemky č. k. 429 a 431/1. Žádá se o laskavé sdělení, jaké stanovisko zaujímá tamní ředitelství k této žádosti. Státní památkový úřad v Praze má ovšem zájem na zachování všeho význačného stromoví a proto by doporučoval, aby žádosti nebylo vyhověno.“ přednosta….

30. 12. 1937 – Správa st. lesů Chlum u Třeboně odpovídá správě státních lesů a statků do Třeboně „Podepsaná správa státních lesů, po dohodě se správou státních statků a rybníků doporučuje, aby žádost Jana Kosa z Hamru u Chlumu o vykácení zdravých, mohutných topolů bílých byla jednou provždy státním památkovým úřadem zamítnuta co nejdůrazněji. Správa žádá, aby správa vzala pod zvláštní ochranu tyto význačné stromy a každé poškození kmenů zmíněných topolů by bylo přísně potrestáno, by patřičně o svém rozhodnutí vyrozuměl Obecní úřad v Hamru u Chlumu. Již koncem roku 1935 snažil se Kos u tehdejšího přednosty místní správy státních statků a rybníků Dr. Ing. Hamerníka, aby topoly ty dal porazit. Tehdy podepsaný, byl požádán o dobrozdání, se tomuto vandalismu co nejrozhodněji opřel nejen z důvodů krasocitných, ale i z důvodu rázovitosti místní oblasti. Zmínění velikáni zdobí tento úsek význačného letoviska chlumeckého… …Podepsaná správa státních lesů a statků hodlá vyznačiti ku kácení vyhnilé špatné olše vyrostlé ze starých pařezů, které tísní zmíněné topoly právě proto, aby mohutnost chráněných topolů vynikla.“

Přednosta správy státních lesů a lesní rada SPÚ žádost rolníkovu zamítl…