Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172

2 dní zpátky

Stromy Třeboňska
V březnu letošního roku byla dokončena technická část rekultivace po těžbě rašeliny na lokalitě Branský les I. Severní část lokality byla díky nejvyšší vrstvě zbytkové rašeliny a příhodné morfologii terénu určena k revitalizaci rašeliniště. Boční odvodňovací kanály byly částečně zahrnuty a to vždy u vyústění do hlavního odvodňovacího kanálu a přibližně v polovině jejich délky. Tím bylo zajištěno, že voda z této lokality neodtéká a samovolně tak zde vznikly menší podélné tůně. Ty byly doplněny osmi tůněmi do velikosti 400 m2. Je až neskutečné, jak i takto krátký čas, který uběhl od dokončení technické rekultivace, stačí k tomu, aby se díky vodě probudil nový život. Tůňky jsou plné obojživelníků, prohánějí se zde hejna vážek a nálety břízy dosahují již přes půl metru. Bude zajímavé sledovat tento přírodní reviltazační proces do budoucna. Je zde i jedinečná možnost srovnání se zbylou částí lokality, kde vodní režim po těžbě upravován nebyl.Autor fotografií: Jan Ševčík ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 týden zpátky

Stromy Třeboňska
V průběhu tohoto víkendu, kdy svoje vrata v rámci Víkendu otevřených zahrad 2021, otevřela i Krafferova zahrada, si mohli její návštěvníci uvědomit, příjemnou atmosféru tohoto, znovu objeveného prostoru, s příběhem, který si žádá o pokračování. A určitě bude správně vyslyšen..... ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 týden zpátky

Stromy Třeboňska
Na Opatovické hrázi jsou některé duby inspirovány stylem punk. A i mezi těmi zelenáči jim to sluší! ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 týden zpátky

Stromy Třeboňska
Na vlně zářivé fialové barvy nyní můžeme proplouvat při procházkách v malebném prostředí trvalkových záhonů, které věrně střeží Zlatou stoku u Bertiných lázní v Třeboni. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 týden zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem fotografa Jana Ševčíka, díl 11.: "Na právě kosených loukách můžeme pozorovat řadu druhů dravců, pro které se tu nabízí nový zdroj potravy - drobní hlodavci či zbytky drobné zvěře usmrcené sekačkami. Vedle běžných druhů jako je káně lesní, poštolka obecná či moták pochop můžeme občas pozorovat i dva druhy luňáků, luňáka hnědého a červeného." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Již třetí rok si žije svým svobodným😀, "prérijním životem" pískový záhon u lázní Aurora. A jde mu to skvěle! ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Také v bezprostředním okolí Třeboně to v těchto dnech hýří zajímavou květenou. Zcela jistě naše oči potěší jedna z našich orchidejí, prstnatec neboli vstavač májový, který patří mezi ohrožený druh naší flóry. Na zdejších rybnících také nalezneme porosty dekorativního lakušníku štítnatého. Památnému dubu u Velkého Stavidla zase dělají v těchto dnech zářivý doprovod porosty kosatce žlutého. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Pod hrází rybníka Velkÿ Tisÿ si v těchto dnech svůj prim v kvetení užívají porosty stařičkých hlohů jednosemennÿch. Jejich specifické tvary kmenů, množství bělostnÿch květů, vůně a veselý bzukot včel dává tomuto místu punc výjmečnosti. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Pomalu se nám začínají probouzet do své barevné a voňavé krásy květnaté louky v lázeňském parku Aurory. Proto MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí zve na KOMENTOVANOU PROCHÁZKUKvetoucími loukami parku Lázní Aurora, s jedním se zakladatelů těchto luk, Mgr. Rostislavem Černým, CSc., ve středu 2. a 16. června 2021, v 16:00 hod, sraz u panoramatického venkovního výtahu u lázní AuroryKvětnaté louky v lázeňském parku Aurory byly postupně zakládány dobrovolníky již od r. 2014. Jejich snahou bylo zlepšit druhové složení lučních porostů vytvořením menších ploch květnatých luk, ze kterého by nově vyseté druhy postupně pronikaly do okolí. Na tyto aktivity navázalo město Třeboň v r. 2016, kdy byly v parku na ploše 2 ha založeny další květnaté louky. Louky jsou sečeny 2 x ročně na seno a otavu. Ale vždy je část luk ponechána bez první seče tak, aby bylo umožněno vysemenění rostlin. V současné době bylo zjištěno na loukách 75 druhů rostlin. Význam luk je nejen estetický, ale díky jejich pestrému druhovému složení poskytují pestrou potravní nabídku pro hmyz a současně i prostor pro zdárný vývoj hmyzích populací V loukách jsou v době hlavního kvetení vysečeny cestičky tak, aby byl návštěvníkům umožněn přímý zážitek z těchto barevných, voňavých a bzučících luk.www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-urad/zprostredi/louky/skladanka_vnejsi_f.pdfwww.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-urad/zprostredi/louky/skladanka_vnitrni_f.pdf ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Největší letošní superúplněk nad rybníkem Svět. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Před třemi lety byl před ZŠ Sokolská v Třeboni realizován chodník, který je ukázkovým a fungujícím příkladem modrozelené infrastruktury. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Pod korunami mohutných dubových velikánů v Branském lese nás svou omamnou vůní zcela jistě v těchto dnech zaujmou mohutné porosty konvalinky vonné, které zde věrně doprovází i kokořík mnohokvětý. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem fotografa Jana Ševčíka, díl 10.: "Včera jsem na zahradě v Majdaleně zastihl pár drozda kvíčaly chystající se "založit rodinu"." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Dobrovolníci dnes v lázeňském parku Aurory vysadili cca 150 ks bylin do podrostů v tomto parku Současné byla provedena prohlídka výsadeb z minulých let s radostným závěrem, že tyto vÿsadby mají smysl. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Hra nebeských barev, odrážející se na poklidné vodní hladině Opatovického rybníka a duboví velikáni, jsou romantickou kulisou při procházce za branami Třeboně. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Staleté duby letní, které jsou součástí přírodní památky Branské doubí se dočkaly tolik potřebných probírek. Přestože dnes lokalitu označujeme jako Branské doubí, vztah měla spíš k blízkému dvoru Obora. Hospodaření dvora vtisklo do krajiny nesmazatelnou stopu. Původně si hospodářský dvůr na svých pozemcích zřídil třeboňský augustiniánský klášter, kterému patřila dnes zaniklá ves Opatovice i nedaleký Opatovický mlýn. Také proto se Oboře zpočátku říkalo Mlýnský dvůr. Dubiny vznikly na pastvinách dvora ohraničených na východě Zlatou stokou, na západě břehem Opatovického rybníka (do této rozlohy rozšířen Jakubem Krčínem z Jelčan v roce 1574). Již v polovině 19. století se objevuje označení „Velké doubí“ pro porost dnešní chráněné Branské dubiny a „Malé Doubí“ pro porosty východně od silnice z Obory na Brannou.Zvlášť krásné a na pohled starobylé stromy budily zájem našich předků jako jistá pozoruhodnost. Hodily se jako objekty k orientaci, k vytyčení hranice a v době romantismu se stávaly ve spojení s nějakou pěknou pověstí vhodným cílem výletů. Romantické duše spatřovaly v krajinách s prastarými stromy (o jejichž skutečném stáří měli velmi mlhavé představy a často se pletli o stovky let) stopy dávno zašlých idylických věků a malíři je vyhledávali pro své nepochybné kouzlo. Branské doubí v blízkosti Opatovického rybníka je bezesporu dobrým námětem. Mysleli si to i Schwarzenberkové a díky jejich „smyslu pro krásno“ mohutné duby zůstaly a bylo je možné obdivovat z pohodlné kočárové cesty, která dubinou kolem Opatovického rybníka vedla. V roce 1940 se Ředitelství státních lesů a statků v Třeboni v rámci průzkumu počtu a stavů stromů, které by bylo možné označit za „památné“ a jako takové je chránit, dotazovalo třeboňského archiváře Hadače, zda se Branské doubí za Schwarzenberků chránilo jako přírodní památka. Dostalo se jim takového výkladu: „Za časů schwarzenberské držby bylo toto území spravováno jako běžná hospodářská půda a jako přírodní rezervace vyděleno nebylo, ale bez ohledu na to, se tento malebný a tak typický dubový les těšil zvláštní osobní ochraně majitele panství, jehož jemnocit pro přírodní památky byl všeobecně znám.“Prastarému dubovému porostu nakonec neuškodila tolik pastva, jako podsazení nízkým smrčím pro potřeby nedaleké bažantnice v 80. letech 20. století. Smrky vyrostly, vznikl zapojený lesní porost, který zastínil mohutné kmeny stromových velikánů. stromytrebonska.cz/2016/10/04/brannska-dubina-druhy-nejvetsi-dub/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Kvetoucí Márovců hrušeñ je i letos nádhernou ozdobou obce Hrachoviště.Ves Hrachoviště je poprvé zmíněna v listině z roku 1366 o zakoupení poloviny Třeboně bratry z Rožmberka od pánů z Landštejna. O deset let později věnovali Rožmberkové polovinu Hrachoviště v Třeboni nově založenému augustiniánskému klášteru a ke klášternímu statku patřila po celou dobu působení Augustiniánů v Třeboni. Podle urbáře z roku 1379 to byla část vsi „vlevo“ od cesty. Druhá polovina zůstávala nadále rožmberským zbožím. Velký hrachovišťský rybník se připomíná poprvé roku 1511. Nejhorší časy přišly na Hrachoviště za třicetileté války – v roce 1625 zůstaly z původních 14 statků obydlené jen 4. Éru klášterní správy poloviny Hrachovišť ukončily josefínské reformy a poslední vrchností před zrušením poddanství se pro hrachovišťské se stali Schwarzenberkové.Těžké časy třicetileté války přežilo jako jedno z oněch čtyř i hospodářství rodu Márovců, rodiny písemně doložené v Hrachovištích roku 1557, ale usazené zde zřejmě daleko déle. Zajímavostí je, že Márovec je alternativou příjmení Moravec – tím býval v Čechách označován člověk, který pocházel z Moravy. Na pozemcích rodiny Márovců, před stavením čp. 7 v těsné blízkosti silnice roste hrušeň, která v roce 2007 získala třetí místo v celostátní anketě Strom roku. Dění kolem prastaré hrušně, které si do té doby málokdo všiml, potěšilo nejen rodinu, ale semklo nebývalým způsobem celou obec. Na strom, který vrátil sílu do života devadesátileté babičce Jiřího Márovce, se jezdili dívat lidé z celého okolí.stromytrebonska.cz/2016/10/04/hrusen-hrachoviste/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Stojí hruška v širém poli......a v obci Hůrky jich je několik a každá z nich má své osobité kouzlo.stromytrebonska.cz/2016/10/04/hrusen-v-hurkach-na-kraji-vsi/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
MšálySkupina jalovců obecných nacházející se na bývalých pastvinách, na poloostrově mezi rybníky Svatojánský a Kaňov, asi 5 km severně od Třeboně.V minulosti tato lokalita bývala rezervací (rozloha cca 3 ha). Pásl se zde dobytek, který vypásal veškerou vegetaci mimo jalovců. Časem se na tomto místě však přestal dobytek pást, a tak v důsledku nedostatečné péče lokalita zarostla a rezervace byla zrušena.Současný stav této zajímavé lokality je pro jalovce opět velmi nadějný. Od roku 2005 je zde provodáděna probírka dřevin. Plocha je každoročně sečena a jalovce obnovovány. Obnova spočívá ve výsadbě jalovců, převážně z řízků původních jalovců. V současné době se o tuto zajímavou lokalitu stará Správa CHKO Třeboňsko.Takhle na zakládání rezervace vzpomíná botanik RNDr. Václav Větvička v rozhovoru pro Týdeník Rozhlas (2004): „Mšály – to byla krásná léta. Státní přírodní rezervace na Mšálech byla vyhlášena na ochranu jalovce obecného. Je to kousíček od Třeboně, blízko Zlaté stoky, mezi rybníky. Bývala to obecní pastvina. Stávaly tam jalovce vysoké až jedenáct metrů! Z nich tam už ale žádný není. Když lehly, pokusili jsme se to tam obnovit a nasázeli tam nový porost – posilovali jsme populaci. Jenže – jak už to v Čechách bývá – ochrana nebyla vyhlášena, ale uvalena. Nesmělo se tam pást (a kdo by taky v druhé polovině dvacátého století pásl!) a v tu ránu byl světlomilný jalovec přerostlý náletovými dřevinami, začaly ho dusit břízy, krušina. Žádná zvířata ten plevel nespásala, takže stačil jeden vítr, jeden těžký sníh… a bylo to. Skončilo to tak, že byl jalovec obecný vyčleněn ze seznamu chráněných rostlin a rezervace byla zrušena.“O oblastiPorostliny a pastviny na březích Kaňova, byly velmi proměnlivou lokalitou s ohledem na to, kam zrovna dosahovala voda rybníka. Tyto pozemky jako pastviny tradičně užívali především obyvatelé nedaleké Přeseky, nárok si ale dělala i schwarzenberská vrchnost s tím, že je to území rybníka. Území se starými jalovci, ale výškově lehce převyšovalo okolní terén a zůstávalo tak na suchu i při vyšším stavu vody.Více:stromytrebonska.cz/2016/10/04/jalovce-na-msalech-gigant/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Přístavba u třeboňského OC Kauflandu je ukázkovým příkladem změny přístupu investorů, pozitivním směrem, ke společenské zodpovědnost vůči klimatickým změnám. U této přístavby byla realizována vegetační střecha, zelená fasáda (z 60 ks popínavých rostlin) a zasazeno bylo 16 ks stromů a 20 ks keřů. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem fotografa Jana Ševčíka, díl 9.: Husice liščí na Velkém Tisém a rybák obecný na Služebným jsou žhavou aktualitou z třeboňské ptačí říše. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnešní noční "One Moon show" nad Opatovickým rybníkem. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnešní Superúplněk nad rybníkem Svět. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Fotky na TimelineJak to bude s tím dubnovým superúplňkem? Nebude úplně super 🙂V úterý 27. dubna 2021 v 5:32 SELČ nastane úplněk. O jedenáct hodin později se Měsíc ocitne v přízemí, tedy nejblíže Zemi (357 373 km). Když se tyto dvě okolnosti sejdou (úplněk a Měsíc v přízemí), mluvíme o superúplňku. Měsíc je na obloze větší a jasnější než za jiných úplňků. Ale ne každý superúplněk je tak super. Dubnová kombinace nejmenší vzdálenosti a Měsíce nejblíže k úplňku u nás nastane ve dne. Zatímco v úterý nad ránem Měsíc ještě do svého nejbližšího bodu k Zemi nedorazí, po úterním večerním východu Měsíce nad náš obzor bude už po úplňku a Měsíc se také už bude vzdalovat. Roli hrají také rozměry Země. Uvedená nejmenší vzdálenost se týká geometrických středů Země a Měsíce. Pokud tedy Měsíc v „superúplňku“ vidíme právě vycházet nad obzor, je od nás o téměř 6 400 km dále, než kdyby právě vrcholil nad našimi hlavami. Ideální stav by tedy byl, kdyby úplněk a přízemí Měsíce nastaly okolo půlnoci našeho času. V nejbližší době u nás taková kombinace nenastává. Poněkud blíže k superúplňku než v dubnu budeme letos v květnu, ale také ve dne. V noci až v následujících letech: 14. 6. 2022, 31. 8. 2023, 17. 10. 2024. Pište si do kalendářů :-). Obrázek: Porovnání velikosti Měsíce - autor: Astro.cz/Lukáš Veselý/Petr Sobotka. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ještě to stíháte! 🙌 Prodloužili jsme termín pro nominace stromů! Uzávěrka je 30. dubna! 🌳www.stromroku.cz ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnešního dne si připomínáme Den Země. I v letošním roce se město Třeboň zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme Česko, do které je možné se stále zapojit. Určitě si každý můžeme najít místo k úklidu nebo je možné se spojit s třeboňským organizátorem této dobrovolnické akce: Jaroslavem Fliegelem, tel. 384 342 175, jaroslavem fliegelem@mesto-trebon.cz Třeboni a domluvit místo úklidu.Děkujeme, že pomáháte. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V těchto dnech se můžeme v parku lázní Aurory nechat omámit fialkovou vůní vinoucí se z dvoubarevných koberců z violek vonných (Viola odorata L.) ukrytými ve stínu stařičkých mirabelek. Další jarem ozdobené koberce v parkových podrostech jsou tvořeny bělostnými sasankami hajními (Anemone nemorosa). ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem fotografa Jana Ševčíka, díl 8.:"Bez ohledu na chladné počasí je jaro v plném proudu, vše živé se množí či chystá množit. Téměř na každém rybníce můžeme pozorovat tokající páry potápek roháčů. Na rybníce Nový Vdovec se 16.dubna objevily první rodinky hus velkých s housaty." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Památná lípa v Paštikách, nedaleko Blatné, je odvážnou strážkyní kostela sv. Jana Křtitele.Nedaleké lesy plné kvalitných porostů buků a jedlí v okolí Drahenického Málkova mají svého strážce menhir "Dobšický mužík" . ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem fotografa Jana Ševčíka, díl 7:"V březnu, jakmile se trochu oteplí a roztaje led, probíhá na vhodných lokalitách tření obojživelníků. Nejdříve se ve vodě objeví skokan hnědý a štíhlý o něco málo později skokan ostronosý. Samci skokanů ostronosých jsou v této době zbarveni výrazně modře. O něco později probíhá tření hojné ropuchy obecné. Její tření v tomto roce patrně vrcholilo ve výjimečně teplých dnech posledního březnového týdne." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Rozehraná stromová partie na Vršskèm doubí ráno, na Boží hod velikonoční♥️stromytrebonska.cz/2016/10/04/vrsske-doubi-16/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dobrovolníci i v dnešním aprílovém počasí vysázeli celkem na pěti lokalitách v lázeňském parku Aurory semenáčky tisů červených a janovců metlatých. I tyto výsadby pomohou zvýšit druhovou diverzitu v tomto milém parku. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příchod jara nám i na Třeboňsku oznamují svými blankytně modrými květy porosty jaterníků podléšky (HEPATICA NOBILIS Schreb), v lese nedaleko rybníka Rožmberk. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Z důvodu zajištění bezpečnosti byl v minulých dnech odborně stabilizován dub letní rostoucí na velkém nádvoří třeboňského zámku. Strom je významným biotopem zvláště chráněného tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo). Realizátorem zásahu byl arbirista Bohdan Chadt. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem fotografa Jana Ševčíka, díl 6."Svatebním šatem je nazýváno opeření, do kterého ptáci přepelichají v době rozmnožování. Na vypuštěných rybnících Třeboňska můžeme v těchto dnech pozorovat stovky volavek bílých z nichž některé jsou ve svatebním šatě, tj. zdobý je výrazně prodloužená jemná roztřepená pera, především na zádech a bocích."Snímky jsou z vypuštěného rybníka Láska. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ukliďme Třeboň – duben 2021Město Třeboň se chce i v letošním roce zapojit do největší dobrovolnické akce u nás – Ukliďme Česko. Vzhledem ke složité pandemické situaci, není jednoduché letošní ročník uspořádat. Proto nebude letošní Ukliďme Třeboň organizováno jako jednodenní hromadná akce. Lidé, kteří jsou ochotní udělat něco pro své okolí, se budou moct do akce zapojit individuálně. Letošní Ukliďme Třeboň bude probíhat dva týdny od 12. dubna do 25. dubna. V té době se každý dobrovolník, který se do akce bude chtít zapojit, spojí s organizátorem akce – Jaroslavem Fliegelem, jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz, 384 342 175 a domluví si s ním úsek, který vyčistí a místo předání odpadů. Pytle pro sběr odpadu bude po předchozí domluvě, možno vyzvednout na Městském úřadě Třeboň na odboru životního prostředí (2. patro č. dveří 223). A co bychom rádi letos uklidili? Tak jako každý rok především hráze rybníků Svět a Opatovický, Zlatou stoku (na území města) a Stezku zdraví Třeboň Hradeček. Akci podporují Technické služby Třeboň, s.r.o. a Zdravé město Třeboň. Děkujeme, že pomáháte.Ing. Jaroslav Fliegel, Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Vítání jara v parku Na Rybníčku je lákavé a plné naděje.stromytrebonska.cz/2016/10/04/trebon-na-rybnicku-2x-korkovnik/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
7 je krásné číslo!!! Velká gratulace letošní finalisce v anketě Evropský strom roku "Jabloň u Lidmanů"Here are the final results of the European Tree of the Year 2021 contest! Congratulations to all finalists! 🥳🌳 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I v dnešním, spíše aprílovém počasí, statečně vykukovaly trsy sněženek a bledulí, sázené zde před třemi lety dobrovolníky, v podrostu v parku lázní Aurora ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V Tyršovo ulici v Třeboni bylo v minulých dnech pokáceno 12 ks javorů mléče, kulovité formy a javory mléče, které byli udržovány tzv. „hlavovým řezem“. K zapěstování korun došlo v minulosti, nicméně tak, že řezy byly vedeny až do dřeva a následně došlo k napadení sekundárních větví a kmenů hnilobou. Javory mléče jsou dřeviny se špatnou kompartmentalizací, proto se nejedná o dřeviny, které jsou vhodné pro tvarovací řezy. Jednalo se tak o dřeviny již s krátkodobou perspektivou. V letošním roce se budou realizovat stavební úpravy části Tyršovo ulice (v úseku od Libušino ulice ke Klofáčovo ulici). Součástí těchto úprav je úpravu komunikace, jejíž součástí je také řešení modrozelené infrastruktury, přemístění sítí technické infrastruktury, tak, aby nebyly již v kolizi s nově navrženou zelení, která počítá s výsadbou 12 ks jeřábu muku ´Magnifica´ (Sorbus aria ´Magnifica´). ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Každé jarní setkání s trsy bledulí jarních (Leucojum vernum) v přírodě v nás vyvolávají pocity radosti, něžnosti a respektu k přírodě.Poslové jara o sobě nyní dávají vědět v třeboňských lesích nedaleko Lužnice. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
"Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka", díl 5."V přírodě nyní můžeme pozorovat zajíce polní jak svádí divoké rvačky o přízeň zaječí dámy. V myslivecké mluvě honcování zajíců." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
"Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka", díl 4. ,"Malý lesní duch" ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Jaro přívětivě vstoupilo i do parku lázní Aurory. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Památný dub letní o obvodu kmene 677 cm roste v obci Mláka nedaleko Novosedel nad Nežárkou. Strom je od roku 1987 vyhlášen jako památný. Ještě před druhou světovou válkou se konaly v Mláce poutě. Směřovala sem procesí lidí až z Rakouska. Některé mše nebyly slouženy v kostele, ale přímo pod rozložitou korunou dubu. Pod dubem bývala studánka, dnes už je ale voda svedena do studny u domu.Mláka má dnes místní část zvanou U Kostela nebo také Podemláka, kde roste památný dub v blízkosti poutního kostela. Právě měla zde ještě v lese roku 1710 budějovická děvečka z Jihlavy vyváznout z velkého nebezpečí při přepadení loupežníky. Modlila se k Panně Marii a buď ji přikryla mlha nebo se skryla v dutém dubu, verze se v mnohém liší. Na důkaz díků zde na dub zavěsila obraz – kopii českobudějovické Panny Marie klasové. Třeboňský kanovník a novosedelský farář Norbert Mojha nechal později zřídit malou prkennou kapličku, a teprve díky darům četných poutníků a podpoře majitele panství Josefa Adama ze Schwarzenberku mohla vzniknout mezi léty 1744 a 1769 současná stavba kostela Zasnoubení Panny Marie podle plánů Vavřince Habla, schwarzenberského zednického mistra.O tom, jak to bylo s prkennou kapličkou faráře Mojhy, vyprávěla mlácká hospodská třeboňskému archiváři Světeckému v roce 1751 a on nám její vyprávění zanechal ve svých objemných spisech: “Jistá panna zde na cestě do Budějovic, od loupežnejch a chlípnejch lidí byla obklíčená a tehdy slib učinila ke cti a chvále Panny Marie, její obraz na to místo vystaviti, vyvázne-li z nebezpečí. Od těch zlejch lidí zproštěna byla takovým způsobem, že se jim neviditelnou učinila. Jak slíbila, tak učinila a nechala v Mláce obraz vyvěsit, ale bez vědomí místního, novosedelského faráře. A tak se stalo, že když tudy novosedelský farář Norbert Mojha projížděl z Třeboně do Jindřichova Hradce, uviděl vystavený obraz a náležitě se namíchl. Když mu hospodská vyprávěla o zázraku, jen se rozkřikl: „Lecjakás kurva dá vystavit Boží muka bez opovědi při svej vrchnosti, což dovoleno není. A ten obraz se musí dát pryč!“ Pobídl koně a nakvašeně odklusal k Jindřichovu Hradci. Když se pan farář vracel nazpátek do Novosedel, stavil se opět u mlácké hospodské a vyprávěl, co se mu přihodilo. Za Mlákou kůň klopýtl tak, že se Mojha svezl ze sedla. Noha mu ale uvízla ve třmeni a vylekaný kůň ho vláčel několik kroků za sebou. A tehdy si vzpomněl, jak těžce ve zlosti vyřčenými slovy zhřešil. V tom okamžení kůň zůstal klidně stát. Pan farář nařídil nejen obraz na místě ponechat, ale ještě kolem něj postavit na svůj náklad prkennou kapličku jako ochranu.“stromytrebonska.cz/2016/10/04/dub-mlaka/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Západ slunce u rybníka Svět je vždy originální.Citát, Malý Princ Antoine de Saint-Exupéry-Malý princ, kapitola VI.-Západ slunce:"Víš...když je člověku moc smutno, má rád západy slunce..." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Zahrada kvete i v zimě, díky odvážným talovínům. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Staňkovský rybník v zimním období nabízí úžasnou celodenní klidnou a romantickou procházku po jeho obvodu, který má nejdelší v rámci ČR (25 km). Za návštěvu stojí zcela jistě i památný buk lesní a lípa srdčitá rostoucí nedaleko rybníka v lokalitě Na Skalách.stromytrebonska.cz/2016/10/04/buk-stankov/Na návrší mezi rybníkem Staňkovským a dnes zrušeným rybníkem Maluškovem ležely pozemky staňkovských sedláků. Vedla tudy cesta ze Staňkova dále přes hluboké hraniční lesy Markétského polesí až na Peršlák a Novou Bystřici – původního správního centra panství, ke kterému Staňkov náležel. Kolem buku dříve vedla polní cesta, po polovině 19. století mířila ke stavení na břehu Staňkovského rybníka, které však zmizelo zřejmě v souvislosti s ochranou státní hranice před rokem 1989.Původ názvu Staňkov může být od dobového výrazu pro sídla na hranicích země: „na stání“ nebo osobní jméno – v tomto případě některé Staňka mlynáře, protože mlýn na Koštěnickém potoce je zde doložen dříve než rybník i vesnice. Staňkovský rybník, šestý největší v České republice, vznikl přehrazením Koštěnického potoka v hlubokém údolí. Jako údolní nádrž má rybník pouze 170 metrů dlouhou hráz, ale zato až 15 metrů vysokou a je nejhlubším rybníkem u nás vůbec. Hloubka dosahuje až 10 metrů. K chovu ryb se ale nehodí. Rybník stavěl v letech 1551 až 1556 Mikuláš Ruthard z Malešova, a protože zároveň na sousedním jindřichohradeckém panství na stejném potoce vznikal rybník dnes zvaný Kačležský, začalo se jim v době stavby říkat Sousedé. Později se Staňkovskému, protože náležel k panství Nová Bystřice, říkalo Velký rybník bystřický. Název Staňkovský je možné odvozovat od mlýna, který ležel v těchto místech na Koštěnickém potoce již před založením rybníka a dal také název pozdější vsi. Obec Staňkov se poprvé připomíná až roku 1654, r. 1748 žilo ve Staňkově 5 sedláků a 16 chalupníků. Lidé se zde živili spíše těžbou dřeva, kamene nebo rašeliny či výrobou kolomazi než zemědělstvím. Po vzniku samostatné republiky objevili okolí Staňkova trampové a skauti, bylo zde velké tábořiště organizace YMCA. Po druhé světové válce ale pásmo ochrany státní hranice začínalo hned na kraji vsi a rekreační výstavba a tábořiště tak byly zbourány. Staňkov se stal tichou pohraniční obcí. Teprve v 60. letech se hranice posunula dále a bylo částečně možné s pohraničníky za zády obnovit tábornickou tradici. Dnes je Staňkov opět oblíbenou rekreační oblastí. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Lázeňský park Aurory i v zimním období nabízí svá tajemná zákoutí a pohádkovou atmosféru. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Rybník Svět se připravuje na mrazivou noc. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Malý, přírodní zázrak bílěho února jsou kvetoucí vilíny prostřední (Hamamelis x intermedia), které již začínají nakvétat v Komenského sadech v Třeboni, části pod parkány. Jedná se o odrůdu:Hamamelis x intermedia 'ARNOLD PROMISE'se pokládá za nejbohatěji kvetoucí kultivar vilínu se žlutými, zářivými květy.Hamamelis x intermedia 'DIANE' nese spolehlivě nejčervenější květy mezi doposud vyšlechtěnými druhy vilínů. Snad v nadcházejících mrazivých dnech nepomrznou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Přejeme Ašce i Žolíkovi spokojené žití v nových domovech.Nevyhnulo se to ani nám – naše malá vydřátka, která jsme přijali zhruba před dvěma lety, nám dospěla. Mimo jiné to s sebou nese i skutečnost, že už se nám s nimi nedaří bezpečně chodit na vycházky. Nové vydrárium je sice v plánu, na úřadě už schválené, bazénky koupené, jeho výstavba ale vezme ještě hodně času. Provizorní voliéra, ve které díky pravidelným vycházkám mohli dlouhodobě být, jim teď začala být malá. Nezbylo nám než Ašce i Žolíkovi najít nový domov. Jak se nám to podařilo, posuďte sami (Žolíkův výběh z fotek, Aščin z videa). My jsme z jejich nových obydlí nadšení - v obou případech na ně čekalo parádní jezírko s průtočnou vodou, kus lesíka a parťák opačného pohlaví, takže smutnit po domově nebudou dlouho.Obě zařízení vřele doporučujeme k návštěvě:Žolík – www.bayerwald-tierpark.de/Aška - www.unterwasserreich.at/csZa pomoc s převozem děkujeme paní Albrechtové ze ZOO Na Hrádečku (www.zoonahradecku.cz/) a za maximální ochotu a příjemnou spolupráci paní doktorce Novákové z kraj. vet. správy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Káně lesní (Buteo buteo) ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Fotografický příspěvek Jana Ševčíka k připomenutí Světového dne mokřadů. "Svět mokřadů je nesmírně rozmanitý. Uvedených deset snímků z nich reprezentuje pouze zlomek". ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Připomenutí "Světového dne mokřadů 2021" od Jana Květa, držitele několika mezinárodních ocenění za mimořádný celoživotní přínos pro mokřady. "Den 2. února se tradičně nazývá Hromnice, podle hromnic, svíček, jež se mají zažíhat při bouřkách, aby dané místo bylo chráněno před bleskem. Když blesk někde zasáhne, vyvolá to často požár; ten zpravidla hasíme vodou. Je symbolické, že právě na Hromnice připadá Světový den mokřadů, připomínající vznik mezinárodní ochrany mokřadů. Ty, jak víme, pomáhají zajišťovat dostatek vody v krajině, jejíž jsou součástí. Letos jde o významné půlstoleté výročí: dne 2. února 1971 vznikla v iránském městě Ramsaru mezivládní Úmluva o ochraně mokřadů mezinárodního významu (původně navíc „jako lokalit vodních ptáků“), která se zkráceně nazývá Ramsarská úmluva. Podle ní patří mezi mokřady nejen ekosystémy, které běžně označujeme jako mokřadní, ale také všechny vnitrozemské vody, a dokonce i mělké příbřežní oblasti moří. Každý stát, který přistoupí k Ramsarské úmluvě, se zavazuje důsledně a pod mezinárodní kontrolou chránit na svém území nejméně jeden mezinárodně významný mokřad. Československo k této úmluvě přistoupilo až v roce 1991 jako jeden ze tří posledních evropských států. Česká i Slovenská republika však v r. 1993 převzaly tento závazek a vyhlásily do dneška každá 14 mokřadních lokalit chráněných Ramsarskou úmluvou. Na území CHKO a BR Třeboňsko máme hned dvě takové lokality: Třeboňské rybníky a Třeboňská rašeliniště, chránící vybrané příklady těchto dvou typů mokřadů. Z nich Třeboňské rybníky jsou však uvedeny na světovém seznamu ohrožených Ramsarských lokalit, vyžadujících návrat k dlouhodobé udržitelnosti těch jejich ekologických funkcí, které zajišťují jejich trvalou biologickou rozmanitost. Mezinárodní Ramsarský výbor považuje za ohrožení lokality Třeboňské rybníky jejich zátěž minerálními živinami v množstvích podporujících nadměrný rozvoj řas a sinic- Původ tato zátěž má jednak v povodích s intenzivním zemědělstvím nebo velkými bodovými zdroji živinové zátěže, jednak ve způsobu současného hospodaření v mnohých rybnících. Věříme, že při dobré vůli všech dotčených stran se podaří najít obecně přijatelné řešení, které umožní návrat Ramsarské lokality Třeboňské rybníky zpět do dlouhodobě udržitelného ekologického stavu." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Půlnocí odstartovalo hlasování v anketě Evropský strom roku – European Tree of the Year. 🌳🌲🇨🇿 Českou republiku v ní reprezentuje Strom roku 2020 Jabloň u Lidmanů! 🌳Pošlete jí svůj hlas 👉 bit.ly/ETY_hlasování📸 Honza Bartoň ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Řece Nežárce od soutoku s Novou řekou dělají originální doprovod duboví velikáni rostoucí v její nivě. K prvnímu setkání s nádhernými solitéry a skupinami kvalitních vzrostlých stromů. dojde hned za prvním meandrem, kdy se před námi otevírá bělostná náruč přírodně krajinářského parku Jemčiny, který byl do současné podoby upraveném v 19. století. stromytrebonska.cz/2016/10/04/park-u-jemciny-pamatny-dub/Další "dubové zastavení" nás čeká v okolí Zadního dvora. K jednotlivým dubům, volně rostoucím v lukách v jeho okolí okolí, je třeba poznamenat, že je zde krajina silně poznamenaná regulací řeky Nežárky na počátku 20. století. Mnohé z dubů, které dnes rostou v louce, tak vlastně původně rostly na břehu řeky. Dvůr obhospodařoval okolní půdu tedy pole, louky a pastviny. S lukami u řeky Nežárky je spojena pověst o divoženkách. Divoženky bývaly prý velmi nebezpečné sekáčům, kteří přicházeli na sena k nežáreckým břehům. Navečer k nim divoženky přicházely a braly je do tance. Tančily s nimi tak dlouho, až sekáč v jejich náručí vypustil duši. Sekáči se jich báli, a tak když se večer chystali ke spánku, utvořili kruh tak, že si hlavou lehali na sousedovy nohy, takže jejich nohy byly schované pod těly. Kdysi prý k nim, takto spícím, přišla divoženka. Hleděla na ně, kroutila hlavou a divila se: „Čtyři hlavy, žádné nohy. Pamatuju tady jednou pole, dvakrát les, ale toto jsem neviděla až dodnes.“stromytrebonska.cz/2016/10/04/zadni-dvur-pamatny-dub-s-velkymi-korenovymi-nabehy-severne-od-dvoji...Památné duby na ha hrázi bývalého rybníka Podsedek nám mohou připomenout, že ne všechny rybníky v okolí Jemčiny minulosti obhájily svou existenci.Rybník Podsedek byl postaven v roce 1559 a jindřichohradecký hejtman Šťastný z Pleší k tomu téhož roku píše svému pánovi Jáchymovi z Hradce: „Ráčíte věděti, že pod Kařtejnem veliké místo jest, bez užitku leží a rybník nemnoho horší Kařtejna by byl. A z blat březových a snad i z řeky s těžkem do něho vody by se přivésti nemohla:“ Rybník nazvaný Podsedek, snad že byl proti Karštejnu maličký jako chalupník proti sedlákovi, nebo že byl pod starším Karštejnem. Měl ale ještě větší problém s vodou než Karštejn nad ním, takže byl zrušen a zalesněn již v 18. století. Roku 1777 je Podsedek uváděn již jako pustý. stromytrebonska.cz/2016/10/04/byvaly-rybnik-podsedek- ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
"Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka" díl 4. Vzpomínka na léto, kdy nočním nebeským představením byly meteorické roje Perseidy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
"Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka", díl 3.Romantika zimního rána na Staré a Nové řece. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Zimní veletoč u Veledubu.stromytrebonska.cz/2016/10/04/jemcinau-veledubu-veledub/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 2."Na nezamrzlém oku rybníka Opatovický se soustředily stovky kachen, převážně kachen divokých - březňaček." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska má zcela jistě stále co nabízet. Co se zde právě odehrává Vám prostřednictvím svých fotografií nabídne Jan Ševčík v (ne)pravidelném fotookénku "Příroda Třebonska objektivem Jana Ševčíka."V prvním příspěvek nás fotografie zavedou k průtočné nádržce spojující Opatovický rybník se Světem, kde se producírovaly ondatry a lovil tam i lednáček. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Máme pro vás výsledky 10.ročníku Aleje roku! Gratulujeme vítězce, kterou se stala Svárovská alej z Jihomoravského kraje se ziskem 585 hlasů.🏆🎊🤩🥇📜🎁Autorkou nominace je Alice Hrbková, autorkou fotografie Hana Rozbořilováwww.alejroku.cz/2020/svarovska-alejV této lipové alej má být ale 50 z 80 stromů vykáceno. Pomůže jí toto vítězství v záchraně?Podívejte se i na jednotlivé regionální vítězky ankety:www.alejroku.cz/2020/vysledky-2020 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I hráz rybníka Velký Tisý s jejími dubovými velikány, ale i s duby roztodivných tvarů, jsou zachumlány ve sněhovém polštáři. A Zlatá stoka, která teče po jižním a západním obvodu tohoto rybníka se po dlouhé době schovala pod ledovou pokličku,stromytrebonska.cz/2016/10/04/velky-tisy-dub-v-arealu-sadek/stromytrebonska.cz/2016/10/04/velky-tisy-dub-s-vetvemi-nad-vodou-naproti-sadkam/trebonsko.ochranaprirody.cz/maloplosna-zvlaste-chranena-uzemi/velky-a-maly-tisy-npr/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Západ slunce na Vršském doubí skončil a zatáhla se mlhová opona. stromytrebonska.cz/2016/10/04/vrsske-doubi-16/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I v tomto zimním období se podařilo fotografu Janu Ševčíkovi zachytit celkem 9 jedinců jeřábů popelavých v blízkosti Třeboně. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Krajina Novobystřicka nabízí setkání s originálními soliterními stromy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ladovská zimní romantika nejen s památnými stromy Třeboňska (dub na Zájezku, chlumecký zámecký park, buk a lípa na Stańkově, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně) stromytrebonska.cz/2016/10/04/dub-u-zajezku/stromytrebonska.cz/2016/10/04/buk-stankov/stromytrebonska.cz/2016/10/04/lipa-stankov/stromytrebonska.cz/2016/10/31/cesta-za-stromy-chlumecka/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V sousedství s přírodní rezervací Na Ivance roste nádherný dub letní o úctyhodném obvodu kmene 510 cm. Strom je ukryt v plášti lesa. Možná je jeho ochranou i blízká Lužnice, která v úseku od Suchdola nad Lužnicí k Majdaleně přirozeně meandruje a ukazuje se nám tak ve své plné kráse i se slepými rameny a tůněmi v nivě. Taková milá divočina v třeboňském vydání.trebonsko.ochranaprirody.cz/maloplosna-zvlaste-chranena-uzemi/na-ivance-pr/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Možná by vstup do nového roku mohl začít shlédnutím poselství filmu Davida Attenborougha: Život na naší planetě. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ať je rok 2021 odrazem, paprsem, radostí našeho souznění s přírodou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Opatovický rybník a Svět byly dnes ošaceny v šat zimního ☀️vratu. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V těchto dnech se v okolí Lomnice nad Lužnicí vyskytuje hejno asi tisíce hus běločelých, jak na svých fotografiích zaznamenal fotograf Jan Ševčík ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Je vždy velmi radostné, když se podaří výsadba stromů, kterým se na daném stanovišti daří a současně je možné na místě zachovat i stromy, případně torza k dožití tak, jak se to podařilo na hrázích rybníků Vyšehrad a Stolec. Samozřejmě za předpokladu splnění provozní bezpečnosti daného místa. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Je vždy velmi smutné, když někdo svou bezohledností ohrožuje ostatní a v tomto případě nejenom strom.13. prosince 2020 ve večerních hodinách bylo oznámeno na MěPo Třeboň, že kolem kmenu dvacetileté lípy srdčité rostoucí v zatravněné části veřejného prostranství v Přemyslově ulici je nasypán bílý prášek neznámého původu (dle prvotních šetření se pravděpodobně jednalo o louh),. Na místo se dostavili pracovníci odboru životního prostředí a současně zástupci Policie ČR. Vzhledem k tomu, že tímto činem mohlo dojít k újmě na zdraví dětí, které si na trávě pod tímto solitérním stromem hrávají nebo psích mazlíčků, ale také mohlo dojít k poškození této lípy, bude dále Policie ČR šetřit, zda tímto nepochopitelným činem nedošlo ke spáchání trestného činu. Dnešní ráno byla u lípy pečlivě odebrána kontaminovaná zemina a nahrazena novou zeminou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Nejen v době adventní je Vršské doubí, nedaleko Opatovického rybníka, příjemným místem pro snění, kde nám milou společnost dělají vznešení duboví velikáni. stromytrebonska.cz/2016/10/04/vrsske-doubi-10/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Záběr z dnešního pozorování Jana Ševčíka páru jeřábů popelavých na podmáčené louce u Lomnice nad Lužnicí. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V Třeboni v ulici U Světa dnes byla dokončena rekonstrukce uličního stromořadí. Začátkem listopadu zde byly pokáceny topoly černé ' Italica' , které již byly na hranici své životnosti. Jako jejich náhrada byla zvolena výsadba úzce rostoucích dubů letních, kultivar Fastigiata, které vhodně doplní výsadbu těchto dubů na protilehlé straně ulice, která zde byla úspěšně realizována již před 20 lety. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ornitologická aktualita Jana Ševčíka: "Jeřábi popelaví začali přes naše území přetahovat ve větším až v posledních letech.. Tah vrcholí v říjnu a listopadu a občas se jedná o hejna několika set ex.Snímky jsou z víkendu od Lomnice nad Lužnicí. Je to ale asi pár, který někde na Třeboňsku hnízdil a ještě neodletěl." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ráno u rybníka Svět, který se připravuje na výlov, má svou, jedinečnou atmosféru. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Letošní podzimní atmosféra na třeboňských rybnících zachycená objektivem Jana Ševčíka. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
K listopadu a k Třeboňsku mlhy prostě patří a mají své tajemné kouzlo. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V době výlovů je Třeboňsko ptačím rájem, jak dokazují aktuální fotografie orla mořského, orla východního a bílých volavek, od skvělého fotografa Jana Ševčíka z Chlumecko–Lutovské rybniční soustavy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Rozpustilý dub v koruně lípy uprostřed louky nedaleko Mníšku ukazuje na dokonalost a přitom nevyzpytatelnost přírody. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Jeden z nejkrásnějších pohledů na Novohradské hory je z lázeňského parku Aurory, třeba ze zážitkové lavičky v severní části parku. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Přírodní park Soběnovská vrchovina nedaleko Trhových Svinů je nyní harmonickou oázou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Nepodléhejte špatné náladě, vydejte se načerpat životní energii do přírody, do alejí. 🌳🌳🌳Zůstaňte aktivní v rámci možností, které nám tyto dny dávají.🏃‍♀️🚶‍♂️🚴‍♀️👣🍂🍁🍃 Zapojte se do ankety Alej roku, na zaslání fotografií zbývají už jen necelé dva týdny. 📲💻📸Více nominací by si možná zasloužily ještě tyto regiony: Hlavní město Praha, Olomoucký a Pardubický kraj.www.alejroku.cz/nominaceA nebo se pokochejte již nominovanými alejemi: www.alejroku.cz/2020 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V těchto dnech jsou na přístavbě Kauflandu v Třeboni instalovány rozchodníkové koberce jako vegetační souvrství extenzivní zelené střechy na ploše cca 1500 m2. Zelené střechy jsou zcela jistě jednou z možných cest, jak zmírňovat klimatické změny. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
🎊 1️⃣. místo a titul Strom roku 2020 získala Jabloň u Lidmanů! 🌳🍎www.stromroku.cz ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnešním dnem byla v Třeboni odstartována spolupráce se studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze, na které budou participovat město Třeboň a soukromý developer. Studenti mají za úkol v jejich semestrální práci zpracovat návrh ozelenění, vč.návrhu mobiliáře a herních prvků, u nově vznikajících veřejných prostranství, která budou součástí nové zástavby rodinných domů v ulici Dana Bartoše a dále směrem k Staré budějovické cestě. Věříme, že v Třeboni vznikne další příjemná a kvalitní oáza zeleně, tentokrát možná trochu překvapivě, uprostřed nové zástavby. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
JAKÁ JE SITUACE V SZKT? NEVZDÁVÁME TO A HLEDÁME CESTUVážení členové, vážení příznivci SZKT, věnujte prosím pozornost této zprávěJarní vlna pandemie Covid nám znemožnila zorganizovat řadu vzdělávacích aktivit, stejně jako plánovanou oslavu výročí 30 let existence SZKT. Doufali jsme, že se z této nepříjemné situace nějak oklepeme a na podzim budeme pokračovat ve standardním režimu, pořádat naše velké konference, semináře, exkurze a vídat se s vámi osobně. Během léta jsme vzhledem k měnícím se nařízením naše aktivity modifikovali, předělávali a snažili se přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám. Marně. Omezení vyhlášené vládou a platící od 14. 10. 2020 je pro chod naší společnosti poslední ranou, která nás sráží na kolena. Rušíme všechny akce a ztrácíme poslední zdroje příjmů, důležitých pro chod kanceláře, úhradu nájemného, mezd a dalších fixních nákladů. Nejcitelnější ztrátou je pro nás zrušení velkých konferencí, jejichž zisk nám pomáhá hradit fixní náklady kanceláře a dotovat aktivity, které si na sebe nevydělají.Do této situace jsme se nedostali vlastní vinou a do odvrácení katastrofy jsme napnuli všechny síly. To ale nestačilo. Proto se na vás v této chvíli obracíme s žádostí o pomoc a spolupráci. Na rozdíl od naší vlády nevidíme světlo na konci tunelu, protože hromadné akce budou omezeny ze všeho nejdéle a na kompenzaci újmy pro segment kongresových aktivit vláda jaksi zapomněla. Naše naspořené úspory, které byly vytvořeny právě pro případ nenadálých situací nás zatím drží nad vodou. Vydrží nám ale jen několik měsíců. I přesto se dál snažíme, připravujeme pro vás vydání čtvrtého čísla časopisu ZPK a spouštíme pro vás novinku - webináře. Jakmile to trochu půjde, otevřeme alespoň exkurze a venkovní semináře pro menší počet osob.Nestojíme a nečekáme s nataženou dlaní, ale chceme vám něco za vaši pomoc nabídnout. Naším cílem vždy bylo, abychom vám plnili vaše přání a byli tu pro vás. Co jste s námi mohli v posledních letech například zažít?- navštívit zahrady a parky Anglie,- osobně se setkat s Pietem Oudolfem na jeho zahradě v Hummelu,- poslouchat výklad šéfa projekčního oddělení na výstavě Buga Heilbronn a popíjet vynikající růžový sekt :-),- navštívit mezinárodní konferenci a poslechnout si přednášky špiček oboru jako jsou Herbert Dreiseitl, Zac Tudor či Walter Hood,- zúčastnit se workshopů, zakládat trvalkové záhony, učit se řezům keřů v dendrologické zahradě, plánovat se švédskými odborníky v ulicích Prahy opatření MZI,- zdarma navštívit veletrh GaLaBau v Norimberku,- nacházet vzácné orchideje na bělokarpatských lukách a večer degustovat i zpívat s cimbálovkou,- pravidelně navštěvovat naše konference a setkávat se s kolegy na Praze 3, konferenci Strom pro Život či Dnech ZKT v Luhačovicích.Co jsme v posledních letech udělali pro rozvoj oboru?- šířili osvětu mezi starosty prostřednictvím našich soutěží Vesnice roku ČR, Zelená stuha ČR a Entente Florale Europe,- prohloubili stávající či navázali novou spolupráci s těmito institucemi a organizacemi: AOPK ČR, MŽP, IPR Praha, LDF MENDELU Brno, SMO ČR, SMS ČR, Asociace pro urbanismus a územní, plánování, Nadace Partnerství, Arnika, Galk Německo,- vylepšili formát, design i obsah časopisu Zahrada-Park-Krajina,- vysílali naše zástupce na pravidelná zahraniční jednání výborů IFLA Europe, EAC a AEFP,- jednali o postavení našich profesí na trhu ČR s prezidentem Hospodářské komory,- uspořádali pro poslance v Poslanecké sněmovně ČR seminář o péči o zeleň v době klimatické změny,- nominovali naše porotce do soutěží SZUZ Park roku a Zahrada roku,- podíleli se na revizi oborového standardu SPPK Řez stromů,- vyjádřili odborný názor u zadavatelů výběrového řízení na péči o park Čelakovského sady a veřejné zakázky na péči o zeleň v městské části Praha 6,- organizovali závody MČR ve stromolezení a vysílali vítěze na evropská a světová klání,- v médiích upozorňovali na nutnost mezioborové spolupráce při řešení problémů klimatické změny, krajinného plánování a hospodaření se srážkovou vodou,- dosáhli vyškrtnutí nesmyslného návrhu na změnu režimu kácení stromů, rostoucích v OP vodovodů a kanalizací z návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb.,- komentovali v pořadu Nedej se! stromům nepřátelskou novelu zákona o drahách,- komentovali úpravu normy ČSN na uspořádání sítí technického vybavení.Všechny tyto činnosti nás stály nemalou energii i finanční prostředky, které jsme hradili z našich zdrojů. Ty ale pomalu vysychají a s nimi i možnost soustředěně se těmito pro obor důležitými aktivitami zabývat.JAK NÁM MŮŽETE POMOCI KONKRÉTNĚ VY?1) Staňte se členy SZKT. Pokud jimi již jste, přiveďte k nám člena nového,2) Předplaťte časopis ZPK svým věrným zákazníkům, úřadům, firmám, kupujte dárkové poukazy na předplatné jako dárek svým blízkým,3) Hlaste se na naše webináře, zaplaťte je vašim zaměstnancům nebo nadšeným zákazníkům,4) Zaplaťte si inzerci v časopise ZPK,5) Staňte se sponzory našich webinářů. Dáte tak vědět ostatním, že nás podporujete! (bližší podmínky na vyžádání v kanceláři),6) Věnujte nám finanční dar a odečtěte si ho z daní (pokud se rozhodnete pro tuto formu, kontaktujte prosím kancelář, musíme postupovat podle současné legislativy, dodržet vše potřebné a připravit smlouvu).Věříme, že tato situace je ojedinělá a doufáme, že se již nebude opakovat.S naší energií a vaší pomocí to zvládneme!DěkujemeIng. Ondřej Feitředitel SZKT, z.swww.szkt.cz ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I zámecký park v Horšovském Týně v těchto dnech hýří podzimními barvami a působí harmonicky a velkoryse.www.zamek-horsovskytyn.cz/cs/o-zamku/zamecky-park ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V okolí Tachova je spousta krásných stromů, alejí, které se nyní oddívají do krásného podzimního šatu Zcela jistě jsou živoucí pamětí na období, kdy bylo tachovské panství v držení knížecího rodu Windischgrãtzů. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook